Sunday, September 25, 2011

Wunpawng mung dan Shanglawt hpung ning htoi Masat Lamang saw shaga laika

Kachin Independence Organization Day

No comments:

Post a Comment